Termeni si conditii contractuale

Contaflux este un produs software/aplicatie web, dezvoltata si intretinuta de catre CONTAFLUX IT S.R.L.
Termenii si conditiile generale prevazute in prezentul contract se vor aplica tuturor vanzarilor de servicii si produse software de catre CONTAFLUX IT S.R.L. in calitate de Furnizor/Prestator, catre Cumparator/Client/Beneficiar/Utilizator si pot fi modificate oricand de catre CONTAFLUX IT S.R.L.

Definitii:

Furnizor/Prestator denumit in continuare Furnizor – Contaflux IT S.R.L. cu sediul in loc. Radauti, str. Alex. Odobescu, nr. 4A, ap.2, jud. Suceava, inregistrata la registrul comertului sub numarul J33/906/2015, avand Cod Unic de Inregistrare 35091656, capital social 200 lei, telefon: +40 728 292 093, e-mail contafluxit@gmail.com.
Cumparator/Client/Beneficiar/Utilizator denumit in continuare Beneficiar– persoana fizica sau juridica ce utilizeaza aplicatia Contaflux .
Produs Software/Aplicatia web – se refera la aplicatia Contaflux cu toate modulele aferente.
Servicii – orice serviciu acordat in legatura cu produsul software Contaflux, inclusiv noi versiuni ale aplicatiei, suport tehnic care urmeaza a fi furnizate de catre Furnizor, Beneficiarului.

1. Parti contractante

Contaflux IT S.R.L. in calitate de autor/proprietar/dezvoltator al aplicatiei Contaflux, cu sediul in loc. Radauti, str. Alex. Odobescu, nr. 4A, ap.2, jud. Suceava, inregistrata la registrul comertului sub numarul J33/906/2015 , avand Cod Unic de Inregistrare 35091656, capital social 200 lei, telefon: +40 728 292 093, e-mail contafluxit@gmail.com.
si
dumneavoastra , orice persoana fizica sau juridica care foloseste Contaflux.

2. Obiectul si durata acordului

In baza termenilor si conditiilor prevazute in prezentul contract/acord, Beneficiarul dobandeste de la Furnizor dreptul de utilizare a aplicatiei Contaflux, proprietatea Furnizorului, si beneficiaza de serviciile prevazute in prezentul contract.
Prezentul contract se incheie pe o perioada nedeterminata.

3. Utilizarea aplicatiei si a serviciilor.

Inainte de achizitionarea sau utilizarea aplicatiei Contaflux , beneficiarul a testat aplicatia pusa la dispozitie pe site-ul furnizorului si considera ca este utila nevoilor sale.
Beneficiarul are acces la servicii in legatura cu aplicatia Contaflux , inclusiv acces la noi versiuni de aplicatie si suport tehnic, care urmeaza a fi furnizate de catre Furnizor, Beneficiarului.
Indeplinirea obligatiilor de catre Furnizor se va realiza doar daca Beneficiarul a efectut plata aferenta utilizarii aplicatiei contractate sau serviciilor de care beneficiaza.

4. Obligatiile Furnizorului:

– Furnizorul se obliga sa furnizeze Beneficiarului actualizari ale aplicatie.
– sa asigure suport tehnic;
– sa mentina strict confidentiale si in siguranta datele Beneficiarului pe intreaga durata a contractului;
– sa remedieze defectiunile aplicatiei;

5. Obligatiile Beneficiarului.

– sa efectueze plata aferenta utilizarii aplicatiei contractate sau serviciilor de care beneficiaza, in termenii si conditiile prevazute in contract.
– se obliga sa foloseasca aplicatia Contaflux in deplina legalitate si cunoscand dispozitiile legale in vigoare cu privire la activitatea pe care o desfasoara.
– va instiinta Furnizorul de orice intentie de modificare a codului.
– Intelege si este de acord cu Termenii si Conditiile contractuale.

6. Plati/Conditii de plata

Pentru utilizarea aplicatiei si a serviciilor aferente oferite de catre Furnizor, Beneficiarul va achita Furnizorului o suma lunara/trimestriala/anuala sub forma unui abonament, conform intelegii cu acesta.
Pretul se va stabili de catre Contaflux IT S.R.L. in functie de necesitatile beneficiarului si de perioada pentru care se achita serviciul. Pretul se poate afla prin email sau telefonic. Plata serviciilor de catre Beneficiar reprezinta acceptarea de catre acesta a pretului oferit de Contaflux IT S.R.L. pentru aplicatia Contaflux.
Facturile vor fi trimise Beneficiarului prin posta sau in format electronic prin e-mail . Beneficiarul care reclama ca nu a primit factura/nu a primit e-mail-ul cu factura, nu este exonerat de la plata acesteia.
Beneficiarul declara si accepta ca facturile emise de catre Furnizor, precum si orice copii sau extrase pastrate de Furnizor in forma electronica, constituie dovada totala si imediata a datoriei Beneficiarului catre Furnizor.
Suma de plata stabilita de comun acord se va plati cu ordin de plata in contul Furnizorului.

7. Garantii si limitarea raspunderii

Beneficiarul este de acord ca solutia software este oferita ca atare, fara niciun fel de garantie, explicita sau implicita. Furnizorul nu garanteaza ca produsul software indeplineste cerintele Beneficiarului sau ca functionarea acestuia va fi neintrerupta sau fara erori.
In nicio situatie, Furnizorul sau angajatii sai nu vor fi considerati responsabili pentru niciun prejudiciu direct, indirect, incidental, punitiv, special sau pentru orice daune tangentiale, indiferent de modul in care acestea au fost cauzate si indiferent daca acestea au o natura contractuala, delictuala sau decurgand din neglijenta sau din orice alt domeniu de drept sau din raspunderea rezultata din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a solutiei software, chiar daca Furnizorul este informat despre posibilitatea producerii unor astfel de daune. In situatia in care competenta jurisdictionala a Beneficiarului nu permite excluderea raspunderii, prezentul articol nu va fi aplicabil. Cu toate acestea, in niciun caz raspunderea Furnizorului nu poate depasi suma platita de catre Beneficiar pentru produsul software.

8. Incetarea contractului.

Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
– partile convin de comun acord incetarea contractului;
– neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa repetata a obligatiilor contractuale de catre una din parti;
– decizia unilaterala a uneia dintre parti, transmisa in scris celeilalte parti; receptia notificarii de incetare trebuie sa aiba loc cu minimum 30 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru incetarea colaborarii;
– in caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizatiei de functionare a unuia din contractanti.
Rezilierea prezentului acord nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre Parti sau a obligatiei de confidentialitate.

9. Intreruperea/anularea serviciilor

Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral dispozitiile prezentului Contract in conformitate cu legislatia romana in vigoare la momentul respectiv, daca incalcati sau daca avem motive intemeiate sa credem ca veti incalca termenii si conditiile noastre.
Ne rezervam dreptul de a anula sau suspenda imediat si pe termen nelimitat serviciile noastre de care beneficiati dumneavoastra, daca incalcati sau daca avem motive intemeiate sa credem ca veti incalca termenii si conditiile noastre. De asemenea vom intrerupe serviciile noastre catre dumneavoastra, la discretia noastra, daca va angajati intr-o conduita pe care noi o consideram inacceptabila.

10. Forta majora

Orice eveniment imprevizibil si de neinlaturat care are loc dupa incheierea prezentului contract si care impiedica in mod obiectiv, in parte sau in totalitate, executarea obligatiilor contractuale va fi considerat un caz de forta majora.
Niciuna dintre Parti nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricaror obligatii care ii revin in baza prezentului acord, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora.

11. Litigii

Prezentul acord va fi guvernat si interpretat conform legii romane.
Orice diferend ivit pe parcursul derularii prezentului Contract cu privire la intelesul, intinderea, executarea sau incetarea acestuia va fi solutionat pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, atunci litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

12. Variatia Termenilor si Conditiilor

Termenii si conditiile in vigoare la data la care Beneficiarul i-a acceptat vor guverna achizitiile Beneficiarului si vor constitui Contractul de furnizare intre Parti. Inainte de urmatoarea achizitie/innoire a abonamentului, este posibil ca Furnizorul sa fi actualizat Termenii si conditiile contractuale, fara sa notifice Beneficiarul. Beneficiarul trebuie sa citeasca Termenii si conditiile actuale de fiecare data cand viziteaza www.contaflux.ro. Furnizorul recomanda salvarea si imprimarea unei copii a Termenilor si conditiilor contractuale .

13. Dispozitii finale.

Partile declara ca au negociat toate clauzele prezentului Contract care contine toate intelegerile intervenite intre parti si inlocuieste orice intelegeri sau acorduri prealabile, scrise sau verbale, cu Furnizorul sau cu partenerii autorizati ai acestuia, referitoare la obiectul Contractului.